Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningenfounded in 1614  -  top 100 university
EDU Support Brightspace Faculty Admin Blue​​ Subject Evaluatie​ Triggers aanmaken

Triggers aanmaken

Triggers zijn bedoeld om op basis van bepaalde condities bijv. een vraag wel of niet te tonen. Voor vakken geldt dat er veel gegevens bekend zijn uit Ocasys, zoals de cursustaal. Die informatie kan gebruikt worden om bijv. een vraag te stellen over de Engelse vaardigheid van de docent.

Hierboven staat de triggerconditie: ‘Course.Course Language Is EN’ (cursustaal = Engels). Naast de conditie is er ook een actie gedefinieerd, namelijk dat de vraag ‘The lecturer’s command of English was good’ getoond wordt. Die vraag is standaard verborgen. Triggers kunnen ook gemaakt worden op basis van het antwoord op een eerdere vraag, of op basis van andere beschikbare demografische informatie, zoals opleiding van de student, geslacht, etc.

Condities instellen

Door te klikken op Add Trigger, verschijnt er een menu waar gekozen kan worden voor het soort conditie van de trigger: question, rater group, subject field, secondary subject field en date. Wanneer er gekozen wordt voor question, kan vervolgens de vraag betreffende vraag geselecteerd worden met ‘Add New Filter’.

Nu de vraag is geselecteerd, dient de conditie ingesteld te worden. In het geval van een ja/nee vraag kan de conditie ‘antwoord = ja' zijn; in het geval van meer antwoordopties kan er ook gekozen worden voor 'is greater (or less) than’. Daarnaast is er de optie om een conditie in te stellen die vanuit Ocasys op onder andere onderwijsvorm of toetsvorm filtert. Zo kun je bijvoorbeeld een conditie instellen die alleen wordt geactiveerd wanneer een vak practica heeft. Dit zijn enkel voorbeelden; er zijn meer soorten condities waaruit gekozen kan worden. Vervolgens kunnen condities gecombineerd worden met behulp van boolean logical commands, zoals AND, OR en NOT. Zo is het mogelijk om een heel specifieke trigger te maken. Er is geen limiet aan het aantal condities/filters dat toegevoegd kan worden. Wanneer alle condities zijn toegevoegd, klik je op Apply.

Acties instellen

Nu de triger klaar is, is het tijd om de acties in te stellen. Deze worden dus alleen uitgevoerd wanneer er aan de zojuist ingestelde condities is voldaan. Als de acties getriggered moeten worden wanneer de gebruiker op Presubmit klikt, klik dan op ‘yes’ voor presubmit. Standaard zal de actie getriggered worden wanneer de gebruiker op Submit klikt.

De items van de questionnaire worden weergegeven in een lijst, samen met de huidige instelling van zichtbaarheid en of de vraag verplicht is. In de ‘Is Visible’ sectie van elke vraag kan ingesteld worden of de trigger de zichtbaarheid van de vraag veranderd. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om een extra vraag te laten zien wanneer een andere vraag met ‘Ja’ is beantwoord. Dit werkt hetzelfde met het ‘Is Mandatory’ gedeelte. N/A betekent dat de trigger geen invloed heeft op deze vraag.

Belangrijk is om voor iedere vraag die door een trigger beïnvloed wordt een ‘Page Break’ te zetten in de vragenlijst.

Wanneer meerdere triggers acties uitvoeren op dezelfde vragen, kan het zijn dat de acties teruggedraaid worden door het conflict.

Als er meerdere triggers in de lijst staan, zal de trigger bovenaan de lijst prioriteit nemen over de onderstaande triggers. Als er een conflict is, zal de trigger met bijbehorende actie die bovenaan staat precedent nemen.

Triggers zijn alleen van toepassing op online afnames, voor papieren afnames wordt altijd de gehele vragenlijst afgedrukt.

Last modified: 1 December 03:42 pm
In need of immediate support? 050 - 363 82 82
Follow EDU Supportfacebook instagram twitter youtube